ALGEMEEN
Art. 1
Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke koop-verkoopovereenkomst door een bezoeker van deze website, hierna “klant” genoemd, afgesloten met RIMBIT - YPRESS DIGITAL MUSIC EDITIONS, Brugseweg 117 8900 Ieper - BE0855.552.272. 
Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op alle andersluidende voorwaarden van de klant. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ons aanvaard zijn.

BESTELLING
Art. 2
Een overeenkomst komt geldig tot stand bij het elektronisch doorsturen van de bestelling door het klikken op de hyperlink “Akkoord voor deze bestelling”, dan wel door het versturen van een mail die een bestelling inhoudt.

AANSPRAKELIJKHEID
Art. 3
Niettegenstaande onze goederen zorgvuldig door ons geredigeerd worden, is het mogelijk dat, wegens de aard van het product, een door u aangeschaft product niet geheel in uw wensen voorziet of niet specifiek aangepast is aan uw situatie. In dit geval wijzen wij elke aansprakelijkheid jegens ons af en wijzen wij u erop dat u de volledige verantwoordelijk draagt voor het gebruik van deze producten.

VERZAKINGSRECHT
Art. 4
Gezien de aard van de verkochte goederen volgt dat deze niet kunnen worden teruggestuurd waardoor u overeenkomstig art. 80 §4, 2° Wet op de handelspraktijken en voorlichting van de consument niet beschikt over een verzakingsrecht. Elke koop-verkoop is vanaf het sluiten van de overeenkomst definitief en niet onderworpen aan enige bezinningstermijn.  De consument beschikt niet over het recht van de aankoop af te zien.

BETALING
Art. 5
Betaling gebeurt steeds elektronisch via betaalkaart of via overschrijving. Elke bestelling is onmiddellijk betaalbaar op het moment van sluiten van de overeenkomst. Bij betaling via overschrijving ontvangt u de bestelde goederen in de vorm van een downloadlink pas na ontvangst van de verschuldigde som.

UITVOERING
Art. 6
De uitvoering van de overeenkomst gebeurt normalerwijze vrijwel onmiddellijk na betaling via kredietkaart of bevestiging van de betaling via overschrijving of Paypal. De prijs op de webshop is steeds de enige correcte prijs die dient tot de uitvoering van de overeenkomst. Enige vertraging in de uitvoering geeft in voorkomend geval geen recht op schadevergoeding. In geval van betaling via overschrijving gebeurt de levering van de bestelde producten binnen de vijf werkdagen na creditering van onze rekening. Ook in dit geval geeft enige vertraging in de uitvoering geen recht op schadevergoeding.

GESCHILLEN
Art. 7
Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht. Voor alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst is de Rechtbank van het Arrondissement IEPER (België) bevoegd.

BINDING
Art. 8
Bij elke elektronische bestelling van producten verklaart de klant uitdrukkelijk akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden door het aanvinken van de checkbox “Akkoord”. Een elektronische bestelling zonder deze akkoordverklaring is, behoudens bedrog, technisch onmogelijk zodat deze voorwaarden steeds bindend zijn in hoofde van de klant.


COPYRIGHT
Art 9
In view of the complicated content of copyright, we refer to our FAQ (Frequently Asked Questions) and to FOD Economy Belgium.

We apply the following rules for reproduction rights:
General:
- Ypress Digital Music Editions grants customers permission to print the copyrighted material for use and practice in class or with orchestra.
- Only the customer of Ypress Digital Music Editions may use these copyrighted materials. Passing on to third parties is prohibited at all times.
- As proof of this, you can always ask for the accompanying invoice, in the name of the customer, company, association.

Music Education:
- After purchase, teachers can make unlimited copies of the copyrighted material for use during lessons for their own students in 1 educational institution.
- When the student performs the copyrighted material in public (eg concert), the student must purchase their own copy of the copyrighted material.
- Teachers are not allowed to distribute the copyrighted material among themselves. The purchase remains personal and is not transferable.

Orchestras / Associations:
- Any orchestra purchasing copyrighted material from Ypress Digital Music Editions must have a purchase invoice as proof of public use.
- Orchestras/Associations are not allowed to distribute the copyrighted material. The purchase remains in the personal title of the association and is not transferable.